Aktualności
Badania
08 Marca
Opublikowano: 2021-03-08

Powiększą infrastrukturę do pomiarów aerozoli

Rozbudowa infrastruktury do badania aerozoli, chmur oraz gazów śladowych to główny cel projektu ACTRIS  koordynowanego przez Uniwersytet Wrocławski.

ACTRIS to ogólnoeuropejska infrastruktura służąca badaniom aerozoli, chmur i gazów śladowych. Powstała w celu dostarczania wysokiej jakości danych o tzw. krótkożyciowych składnikach atmosfery. Zapewnia dostęp do niezbędnych informacji służących zrozumieniu procesów atmosferycznych oraz interakcji bio-geo-chemicznych między samą atmosferą a ekosystemami różnego typu. Działalność ACTRIS w Europie zrzesza obecnie ponad 100 europejskich partnerów z 22 krajów, współpracujących ze sobą w ramach konsorcjów międzynarodowych. ACTRIS Polska skupia się na pomiarach aerozoli, które są słabo poznanym czynnikiem klimatotwórczym i jednym ze składników smogu, a także na badaniu chmur i interakcji aerozoli z chmurami. Jednym z celów projektu jest włączenie się w europejskie struktury ACTRIS.

Poza aspektami naukowymi infrastruktura ACTRIS posłuży również do wzmocnienia potencjału B+R: dostarczy dane o narażeniu na szkodliwe zanieczyszczenia atmosferyczne oraz dane do modelowania ich rozprzestrzeniania, a także w celu kształtowania polityki energetycznej i transportowej, w tym elektromobilności; umożliwi poznanie klimatotwórczej roli aerozoli, chmur i krótkożyciowych gazów śladowych; dostarczenie danych do modelowania w celu kształtowania polityki transportowej, w tym elektromobilności; podniesie świadomość społeczeństwa na temat wpływu aerozoli, chmur i gazów śladowych na kwestie dotyczące klimatu oraz zdrowia.

W ramach projektu planowane jest doposażenie i rozbudowa centrów badawczych we Wrocławiu, Rzecinie, Raciborzu, Sosnowcu, Zabrzu i Strzyżowie. Realizacja zadań wymaga wzbogacenia centrów o m.in: stanowiska lidarowe (stacjonarne i mobilne), windprofiler, spektrometry cząstek, aparaturę do pomiarów współczynników rozpraszania i absorpcji światła na aerozolu (aethalometr oraz nephelometr polarny), fotometry słoneczne, pyłomierze, ceilometry. Aparatura ta ma dostarczyć wysokiej jakości danych i zwiększyć dostępność do nich w zakresie zmienności czasowej i przestrzennej aerozoli w atmosferze oraz poszerzyć wiedzę w takich obszarach, jak: zmiany klimatu, ograniczenia widzialności, jakość powietrza, poprawa analiz meteorologicznych, poprawa prognoz pogody, zakwaszenie opadów i osadów, biologia oceanów, prawidłowa analiza i weryfikacja danych satelitarnych.

Na realizację zadania konsorcjum otrzymało dotację w wysokości 11,6 mln zł. Przedsięwzięcie zostało wpisane na Polską Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej. Ministerstwo Edukacji i Nauki wybrało te projekty, które mogą w przyszłości pomóc w rozwiązaniu globalnych problemów, takich jak: zrównoważony rozwój i ochrona środowiska naturalnego oraz środowiska człowieka, bezpieczeństwo energetyczne i dostęp do surowców, a także rozwój nowoczesnych technologii.

W skład konsorcjum wchodzą: Instytut Geofizyki PAN, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski (lider), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Śląski w Katowicach.

źródło: UŚ

Dyskusja (0 komentarzy)