Aktualności
Konkursy
04 Lutego
Źródło: www.tu,kielce.pl
Opublikowano: 2022-02-04

Nagrodzono studenckich wynalazców

Młodzi innowatorzy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechniki Świętokrzyskiej i Śląskiego Uniwersytetu Medycznego zdobyli główne nagrody w XII edycji konkursu „Student-Wynalazca”.

Celem konkursu organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską jest budowa kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa adresowana jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku bądź wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej albo odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłaszane wynalazki i wzory użytkowe powstałe w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

Konkurs cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem w środowisku akademickim. Do XII edycji nadesłano 103 zgłoszenia 141 twórców z 19 uczelni. Wśród naj­ak­tyw­niej­szych stu­den­tów zna­leźli się mło­dzi wyna­lazcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (38 rozwiązań), Politechniki Lubelskiej (14), Politechniki Wrocławskiej oraz Politechniki Świętokrzyskiej (po 9).

Pięć równorzędnych nagród głównych otrzymali:

  • Agnieszka Krawczyk-Łebek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr hab. Tomasz Janeczko, dr inż. Monika Dymarska) – za cykl 38 wynalazków dotyczących nowych glikozydów flawonoidowych o potencjalnej aktywności przeciwdrobnoustrojowej
  • Jacek Szczerba ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (współtwórcy: Łukasz Białek, Maciej Poniedziałek) – za bezprzewodowy system nadzoru nad temperaturą ciała pacjenta – Fevero
  • Karolina Janus z Politechniki Świętokrzyskiej (współtwórcy: dr hab. inż. Anna Chomicz-Kowalska, prof. PŚK, dr inż. Krzysztof Maciejewski) – za sposób wykonania mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu i mieszanka mineralno-asfaltowa typu beton asfaltowy o ciągłym uziarnieniu do budowy nawierzchni drogowej o podwyższonej trwałości eksploatacyjnej
  • Wojciech Reklewski z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, dr hab. inż. Marek Miśkowicz, mgr inż. Katarzyna Heryan) – za sposób i urządzenie do detekcji zespołu QRS w sygnale elektrokardiogramu w cyklu 4 wynalazków
  • Jakub Krasowski z Politechniki Świętokrzyskiej (współtwórcy: prof. dr hab. inż. Marek Iwański, dr inż. Przemysław Buczyński, dr hab. inż. Grzegorz Mazurek, prof. PŚk, dr inż. Mateusz Iwański, mgr inż. Waldemar Świąder) – za sposób przebudowy zniszczonej nawierzchni drogowej oraz nawierzchnia drogowa wykonana według tego sposobu

Wszyscy otrzymali także nagrodę specjalną Prezesa Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Wśród wyróżnionych znaleźli się:

  • Anna Plewa z Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie (współtwórcy: dr inż. Andrzej Kulka, prof. dr hab. inż. Janina Molenda) – za sposób otrzymywania materiału na katody dla odwracalnych ogniw sodowych
  • Anna Wrzochal z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (współtwórcy: dr Monika Knefel, mgr inż. Dorota Tworek, mgr Karina Przybyło-Kisielewska, dr farm. Milena Korczak, lek. med. Ewa Chmielarz, mgr Anna Kalska, mgr Irmina Kłys, mgr Wojciech Tworek) – za zastosowanie krenoterapii do regulacji procesu przemiany materii i pracy układu pokarmowego
  • Michał Lech z Politechniki Lubelskiej (współtwórcy: dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. PL, dr inż. Czesław Kozak, dr inż. Mirosław Pawłot) – za cykl 6 wynalazków zaimplementowanych w innowacyjnym próżniowym rozłączniku średniego napięcia
  • Krystian Szewczyński z Politechniki Śląskiej (współtwórca dr hab. inż. Damian Hadryś, prof. PŚ) – za stanowisko do kalibracji systemu „Asystent pasa ruchu” dla pojazdów samochodowych
  • Dominika Iwan z Politechniki Wrocławskiej (współtwórcy: dr hab. inż. Elżbieta Wojaczyńska, prof. PWr, prof. dr hab. Krzysztof Pyrć, dr hab. inż. Marcin Sieńczyk, prof. PWr, dr inż. Renata Grzywa, mgr inż. Magdalena Pachota) – za chiralną pochodną 2-azabicykloalkanowa z podstawnikiem dansylowym oraz jej zastosowanie

Nagrodę specjalną od Prezes Urzędu Patentowego RP otrzymał Bartłomiej Zieniuk ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (współtwórcy: dr inż. Agata Fabiszewska, dr hab. inż. Dorota Nowak, prof. dr hab. Ewa Białecka-Florjańczyk, mgr inż. Patrycja Mazurczak-Zieniuk) – za sposób wytwarzania oleju mikrobiologicznego o wysokiej zawartości kwasów omega-3.

W dotychczasowych dwunastu konkursach zgłoszono w sumie 1177 rozwiązań opracowanych przez 2448 twórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców). Dotyczyły wszystkich obszarów techniki, w tym maszyn i urządzeń, inżynierii materiałowej, chemicznej i medycznej oraz inżynierii rolniczej i ochrony środowiska. Laureaci poprzednich edycji zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 17 złotych, 24 srebrne i 9 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne, a także uczestniczyli w seminariach Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN.

Konkurs „Student-Wynalazca” odbywa się pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki, Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielce, Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Innowacjami.

MK, źródło: PŚ

Dyskusja (0 komentarzy)