Aktualności
Sprawy nauki
12 Czerwca
Źródło: www.polsca.pan.pl
Opublikowano: 2020-06-12

Zmiany w Biurze Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli

Dr Tomasz Poprawka objął stanowisko dyrektora Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli. Do 7 lipca trwa konkurs na eksperta tej jednostki.

Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli rozpoczęło działalność w marcu 2005 roku, początkowo jako część stacji zagranicznej PAN w Paryżu. Od 1 kwietnia 2006 ma ono status samodzielnej stacji, obok innych zagranicznych stacji naukowych Akademii działających w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Kijowie. Biuro PolSCA jest pomocniczą placówką naukową PAN utworzoną na podstawie art. 68 ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Jego działalność jest nadzorowana i finansowana przez PAN.

Struktura Biura PolSCA uległa zmianie z początkiem czerwca. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński powierzył funkcję dyrektora dr. Tomaszowi Poprawce. Obowiązki eksperta przejęła z kolei dr Justyna Kramarczyk.

Dr Tomasz Poprawka jest absolwentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, gdzie ukończył studia magisterskie w obszarze biotechnologii. W latach 2002–2003 uczestniczył w programie Advances Studies in Molecular Biotechnology na Uniwersytecie Gandawskim w Belgii. W 2004 roku rozpoczął czteroletnie studia doktoranckie w John Innes Centre w Norwich w Wielkiej Brytanii. Po uzyskaniu stopnia doktora na University of East Anglia przeniósł się do National Institute of Basic Biology w Okazaki w Japonii w ramach stypendium JSPS. W 2010 roku wrócił do Polski i dołączył do zespołu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, gdzie był zaangażowany w nadzorowanie realizacji programów finansowanych ze środków własnych FNP i programów finansowanych w ramach EFRR (koordynował pracę dwóch zespołów wdrażających projekty finansowane z funduszy strukturalnych UE na lata 2014–2020). Od listopada 2018 związany z Biurem PolSCA w Brukseli, gdzie jako ekspert zaangażowany był w monitorowanie polityki dotyczącej nauki, badań i innowacji na poziomie Unii Europejskiej.

Z kolei dr Justyna Kramarczyk ukończyła socjologię i administrację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Posiada doświadczenie w realizacji i komunikowaniu wyników badań – brała udział w licznych projektach badawczych (m.in. w latach 2015­–2018 była kierownikiem grantu Narodowego Centrum Nauki poświęconego zjawisku slow life), których rezultaty prezentowała na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. Jako ekspert Biura PolSCA odpowiada za monitorowanie polityki UE w zakresie badań i innowacji w takich obszarach jak: mobilność naukowa (działania Marie Skłodowskiej-Curie MSCA), szkolnictwo wyższe (Erasmus+, European Universities), nauki społeczne i humanistyczne (SSH), równość płci (GenderEquality), współpraca między nauką a społeczeństwem (np. w zakresie Missions).

W związku z intensywnymi pracami nad nowym europejskim  programem Horyzont Europa Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli uruchomiło rekrutację na stanowisko eksperta. Poszukiwane są osoby zainteresowane polityką UE w zakresie badań i innowacji oraz pragnące pracować w międzynarodowym środowisku na rzecz europejskiej nauki i badań. Przyjmowanie zgłoszeń trwa do 7 lipca.

Biuro PolSCA realizuje swoje zadania statutowe głównie poprzez promowanie, ułatwianie i rozwijanie uczestnictwa polskiego środowiska naukowego w europejskich projektach i inicjatywach, a w szczególności – poprzez wzrost udziału środowisk naukowych związanych z Polską Akademią Nauk w programach ramowych Unii Europejskiej. Cele te są osiągane poprzez szereg możliwych zadań, w tym:

  • monitorowanie polityk UE w zakresie badań i innowacji oraz transfer tej wiedzy do środowiska naukowego w kraju,
  • promocję i wsparcie eksperckie uczestnictwa polskich partnerów w programie ramowym,
  • współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami działającymi w obszarze badań i innowacji,
  • organizację wydarzeń będących forum otwartej wymiany wiedzy i doświadczeń.

Działania te będą kluczowe w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy, tj. w okresie przygotowania i uruchomienia pierwszych konkursów w ramach kolejnego programu ramowego UE ds. badań i innowacji – Horyzontu Europa.

MK, źródło: www.polsca.pan.pl

Dyskusja (0 komentarzy)