Aktualności
Wybory 2024
21 Marca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2024-03-21

Cztery osoby walczą o fotel rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego

Czworo prorektorów stanie do wyścigu o fotel rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z uwagi na limit wieku o reelekcję nie może się ubiegać obecny sternik uczelni prof. Jacek Popiel.

Znowelizowana ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przesunęła limit wieku kandydatów na rektorów z 67 do 70 lat. O najważniejsze stanowisko na uczelni mogą się ubiegać osoby, które nie przekroczą tej granicy do momentu rozpoczęcia kadencji. Prof. Jacek Popiel, stojący obecnie na czele Uniwersytetu Jagiellońskiego, urodził się 1 sierpnia 1954 roku. Oznacza to, że 70 lat skończy dokładnie miesiąc przed inauguracją kolejnej kadencji. Nie może w związku z tym ponownie wystartować w wyścigu o fotel rektora.

O tym, kto zostanie jego następcą, dowiemy się 25 kwietnia. Do 18 marca elektorzy zgłaszali osoby, które mogą być wskazane przez Radę Uczelni jako kandydaci na rektora. Na liście tej znalazło się czworo prorektorów: prof. Armen Edigarian, prof. Tomasz Grodzicki, prof. Piotr Jedynak i prof. Dorota Malec.

Prof. Armen Edigarian od 2016 roku jest prorektorem ds. dydaktyki. Wcześniej był dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki oraz dyrektorem Instytutu Matematyki UJ. Z tym ostatnim związany jest od początku swojej naukowej kariery, kiedy zaraz po studiach został asystentem w tej jednostce. Utworzył i przez 13 lat kierował tam Zakładem Matematyki Finansowej. Specjalizuje się w analizie zespolonej i matematyce finansowej.

Wśród zadań na kolejną kadencję wymienia m.in. opracowanie projektu budowy osiedla uniwersyteckiego, wsparcie aktywnych badaczy, zmianę zasad oceny dorobku naukowego i współpracę z biznesem na rzecz transferu wiedzy. Chce uelastycznić pensum, wprowadzić nowy model oceny pracowniczej i rozwijać programy stypendialne. Planuje ograniczyć biurokrację i skomplikowane procedury, by zwolnić naukowców od dodatkowych obowiązków. Zamierza bardziej niż to było do tej pory wykorzystać AI do wsparcia badań, dydaktyki i administracji.

Prof. Tomasz Grodzicki jest od 2016 roku prorektorem ds. Collegium Medicum. Wcześniej przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz (od 2005 do 2008) prodziekanem tej jednostki. Jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii i hipertensjologii. Kieruje Katedrą Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM (od 2001), pełni też funkcję ordynatora Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego.

W jego programie pojawiają się tzw. core facilities jako baza do prowadzenia badań naukowych przez osoby z różnych jednostek UJ. Zapowiada także tworzenie międzydyscyplinarnych grup badawczych (tzw. granty na granty), etaty naukowe dla najwybitniejszych badaczek i badaczy finansowane przez budżet centralny, stworzenie wspólnych kryteriów awansowych dla osób pracujących naukowo i dydaktycznie. Planuje powiązać awans zawodowy z koniecznością odbycia szkolenia z zakresu dydaktyki (Ars Docendi) i opracowanie zasad wliczania do pensum godzin przeznaczonych na dodatkową działalność związaną z popularyzacją nauki. Chce powołać tzw. koordynatorów ds. administracyjnych w ramach Centrum Wsparcia Nauki i wprowadzić ułatwienia w zakresie mobilności krajowej i zagranicznej. Zamierza stworzyć sieć ambasadorów UJ na zagranicznych uczelniach i zorganizować wykłady wybitnych uczonych, światowych ekspertów w swoich dziedzinach.

Prof. Piotr Jedynak w tej kadencji pełni funkcję prorektora ds. polityki kadrowej i finansowej. Z Uniwersytetem Jagiellońskim związał się po obronie doktoratu w 1998 roku. Został zatrudniony na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, którego pracownikiem jest do dziś. Był m.in. dziekanem tego wydziału (2016–2020), dyrektorem Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania (2012–2016), kieruje Zakładem Znormalizowanych Systemów Zarządzania (od 2010). Zajmuje się takimi zagadnieniami, jak: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne i zarządzanie w szkolnictwie wyższym.

Jako priorytety w swoim programie wyborczym wskazuje zapewnienie stabilności finansowej uniwersytetu, także poprzez poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania, zwiększenie liczby międzynarodowych projektów badawczych, szczególnie tych prestiżowych (np. w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej Horyzont Europa), a także intensyfikację współpracy z najlepszymi uniwersytetami na świecie w zakresie badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i projektów dydaktycznych. Stawia na rozwój programów kształcenia oraz współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Chce udoskonalić administracyjne wsparcie badań naukowych (zwłaszcza w zakresie pozyskiwania i realizacji projektów badawczych). Za kluczowe uznaje także poprawę i unowocześnienie przepływu informacji i komunikacji uniwersyteckiej.

Prof. Dorota Malec jest prorektorką ds. współpracy międzynarodowej, w poprzedniej kadencji była prorektorką ds. rozwoju. Od 1985 roku związana jest z Wydziałem Prawa i Administracji UJ. Kieruje Katedrą Historii Administracji i Prawa Wyznaniowego (od 2020). W orbicie jej zainteresowań naukowych są: ewolucja i dzieje organów ochrony prawnej i wymiaru sprawiedliwości na ziemiach polskich XIX–XX w., sądownictwo administracyjne, kodyfikacja prawa, historia ustroju państwowego i administracji XIX–XX w.

W swoim programie pisze o koniecznym dopływie nowych kadr: zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych. Chciałaby stworzyć nowe narzędzia przyciągania i wspierania wybitnych uczonych, m.in. poprzez rozbudowanie systemów motywacyjnych oraz dalsze praktyczne uelastycznienie pensum dydaktycznego. Ścieżka kariery dydaktycznej powinna być doprecyzowana tak, by wybór tego rodzaju kariery akademickiej dawał zatrudnionym na etatach dydaktycznych pełną satysfakcję zawodową. Ma zamiar zwiększyć decyzyjną rolę wydziałów. Zapowiada budowę hali sportowej oraz przygotowanie do budowy Kampusu Medycznego CM UJ.

W przyszłym tygodniu kandydatury zaopiniuje Senat UJ, a na początku kwietnia Rada Uczelni wskaże kandydatów. Rektora najstarszej polskiej uczelni poznamy 25 kwietnia.

MK

prof. Armen Edigarian
prof. Tomasz Grodzicki
prof. Piotr Jedynak
prof. Dorota Malec
Dyskusja (0 komentarzy)