Aktualności
Kadry
02 Lipca
Źródło: NCN
Opublikowano: 2024-07-02

Ruszył nabór kandydatów na członków Rady NCN

Ruszył nabór kandydatów na członków Rady Narodowego Centrum Nauki. Zgłoszenia należy przesyłać do 5 sierpnia. W tym roku upływa kadencja połowy 24-osobowego składu Rady NCN.

Rada to, obok dyrektora, jeden z dwóch organów Narodowego Centrum Nauki. W jej skład wchodzi 24 uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin. Dokonują oni także wyboru Zespołów Ekspertów odpowiedzialnych za ocenę wniosków złożonych w konkursach.

Co dwa lata następuje wymiana połowy składu Rady. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w tym roku. Minister nauki ogłosił właśnie nabór kandydatów. Do ich zgłaszania uprawnione są uczelnie i instytuty posiadające kategorię naukową A albo A+ (mogą zgłosić po jednym kandydacie reprezentującym każdą dyscyplinę naukową, w której posiadają jedną z tych kategorii naukowych, z tym że nie więcej niż dwóch kandydatów w ramach jednej dziedziny nauki) oraz organizacje reprezentujące środowisko naukowe (mogą zgłosić dwóch kandydatów).

Członkiem Rady może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • nie pozostaje w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie do drugiego stopnia włącznie z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin;
 • nie pozostaje z członkami Rady, Zespołów Ekspertów, Dyrektorem lub Koordynatorami Dyscyplin w takim stosunku prawnym, który może mieć wpływ na jej prawa i obowiązki, o których mowa w ustawie o Narodowym Centrum Nauki.

Członkiem Rady nie może być osoba pełniąca funkcję:

 • rektora lub funkcję kierowniczą w uczelni;
 • dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk, pomocniczej jednostki naukowej Polskiej Akademii Nauk, instytutu badawczego albo instytutu działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • Prezesa lub wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności albo Centrum Łukasiewicz;
 • przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego albo Rady Głównej Instytutów Badawczych,
 • członka Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Członkostwa w Radzie nie można łączyć z członkostwem w:

 1. Zespole Identyfikującym Członków Rady Narodowego Centrum Nauki;
 2. Komisji Ewaluacji Nauki;
 3. Komitecie Polityki Naukowej;
 4. organach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 5. organach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 5 sierpnia 2024 r. Szczegóły w ogłoszeniu.

Oceny formalnej i merytorycznej dokonuje Zespół identyfikujący członków Rady NCN. Minister właśnie powołał nowy jego skład (dotychczasowy został kilka dni temu odwołany), na którego czele stanął dr hab. Andrzej Leder. Najpóźniej dwa miesiące przed upływem kadencji ustępujących członków Rady NCN (ta kończy się 14 grudnia) Zespół sporządza i przekazuje ministrowi listę złożoną z co najmniej dwudziestu czterech nazwisk. To z tego grona szef resortu nauki wybierze nowych członków Rady NCN.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)