Aktualności
Życie akademickie
09 Czerwca
Fot. Alicja Jaroszewska
Opublikowano: 2022-06-09

Prof. Andrzej Kotecki doktorem honoris causa UP w Lublinie

Prof. Andrzej Kotecki, niekwestionowany autorytet w zakresie przyrodniczych i agrotechnicznych uwarunkowań produkcji roślin bobowatych, oleistych oraz energetycznych, otrzymał 8 czerwca tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. Kotecki, związany z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, otrzymał najwyższą godność akademicką w uznaniu za znaczący wkład w rozwój nauk rolniczych oraz zaangażowanie w prace na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Na podkreślenie zasługują wieloletnie kontakty naukowe i w zakresie rozwoju kadry naukowej prof. Koteckiego z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie. Dotyczyły one współpracy naukowo-badawczej.

Od 1 września 1979 roku prof. Kotecki pracuje nieprzerwanie na Wydziale Rolniczym UPWr (był jego dziekanem w latach 1996–2002), gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego. W latach 2001–2017 kierował Katedrą Szczegółowej Upra­wy Roślin, a przez trzy kolejne lata pełnił funkcję dyrektora Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym.

Jest uznanym specjalistą z zakresu uprawy roślin rolniczych, zajmującym się wpły­wem czynników siedliskowych i zabiegów agrotechnicznych na plony i jakość zarówno gatunków rodzimych oraz rzad­ko uprawianych w naszym kraju. Naukową rozpoznawalność i uznanie dały mu prowadzone przez ponad 40 lat badania z roślinami bobowatymi grubonasiennymi. W tych wieloaspektowych badaniach poszukiwano związków pomiędzy czynnikami przyrodniczymi a agrotechnicznymi, wpływem na cechy morfologiczne i fizjologiczne, na rozwój i plonowanie oraz na jakość i wykorzystanie plonu roślin bobowatych. Niezwykle interesujące są także studia nad wpływem omawianej grupy roślin na żyzność gleby i plon roślin następczych. Na uwagę zasługują także wszechstronne i nowatorskie badania dotyczące uprawy soi w oraz opraco­wanie kompleksowej technologii uprawy i innowacyjnych możliwości zagospodarowania plonu innej nowej w naszym kraju rośliny – łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis).

Kolejne obszary badawcze obejmują m.in. za­gadnienia związane z doskonaleniem agrotechniki roślin oleistych (rzepak jary i ozimy oraz gorczyca biała), agrotechnikę wybranych roślin energetycznych tj. miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej (w tym opracowanie nowatorskiej metody rozmnażania miskanta olbrzymiego z sadzonek pę­dowych), a także uprawę modyfikowanego genetycznie lnu na cele biomedyczne – opatrunkowe.

Udokumentowaniem tych wieloaspektowych badań jest obszerny dorobek naukowy obejmujący ponad 220 oryginalnych prac twórczych, 21 monografii, 5 podręczników akademickich, skrypt, kilka­naście opracowań dla praktyki rolniczej i wiele komunikatów z konferencji naukowych. Szczególne znaczenie mają podręczniki akademickie powstałe pod jego redakcją naukową i z jego inicjatywy – dwutomowa „Szczegółowa uprawa roślin” oraz trzytomowa „Uprawa roślin”, stanowiące swoiste vademecum wiedzy dla studentów, producentów rolnych, służb doradczych i specjalistów sektora rolno-spo­żywczego. Prof. Kotecki kierował 10 grantami KBN i NCBiR, a w 6 był głównym wykonawcą.

Był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN oraz Komitetu Nauk Agronomicznych PAN. Od 2014 roku jest prezesem Polskiego Towarzystwa Łubinowego. W 2019 roku został wybrany do Rady Doskonałości Naukowej i zastępcą Przewodniczącym Zespołu IV Nauk Rolniczych.

To jego trzeci tytuł d.h.c. – wcześniej przyznały mu go Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (2021) oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Huma­nistyczny w Siedlcach (2022).

źródło: UP w Lublinie

Dyskusja (0 komentarzy)