Badania

Laureaci konkursu BEETHOVEN LIFE 1

Opublikowano: 2019-10-01

forum akademickie

Prawie 11,5 mln zł otrzymają polskie zespoły współpracujące z niemieckimi naukowcami na realizację badań w zakresie nauk o życiu. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło premierową odsłonę konkursu BEETHOVEN LIFE 1.  

Konkurs organizowany jest we współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG) i stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC, który nie obejmuje swoim zakresem tematycznym wniosków z zakresu nauk o życiu. W pierwszej edycji tego konkursu do finansowania skierowano dziesięć spośród 70 złożonych wniosków. Na realizację zadań przez polskie zespoły naukowe przyznano 11 448 523 zł.

– Dzięki konkursowi BEETHOVEN LIFE oferta dla polskich naukowców współpracujących z niemieckimi zespołami badawczymi stała się kompletna. W pierwszej edycji badacze złożyli aż 70 wniosków, co potwierdza, że rozszerzenie tej formuły polsko-niemieckiej współpracy o projekty z zakresu nauk o życiu było dobrą decyzją – podkreśla prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

BEETHOVEN LIFE 1 był pierwszym konkursem przeprowadzanym przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej (Lead Agency Procedure). W zakończonej właśnie edycji rolę agencji wiodącej pełniło DFG, co oznacza, że wnioski były oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN naukowcy składali wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych.

Najwięcej aplikacji otrzymało finansowanie w panelu NZ 2 obejmującym podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym oraz w panelu NZ 1 poświęconym genetyce i genomice. Najwyższe finansowanie – ponad 1,6 mln zł – otrzymał projekt, który będzie realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zespół prof. dr. hab. Artura Jarmołowskiego zbada nowe powiązania U1 snRNP i poliadenylacji. Wydział Biologii wielkopolskiej uczelni, podobnie jak Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, może się pochwalić dwoma laureatami. Beneficjentami konkursu zostali także naukowcy z: Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

W ramach konkursu BEETHOVEN LIFE naukowcy mogli zaplanować badania trwające 24 lub 36 miesięcy, a kierownikiem projektu krajowego mogła zostać osoba posiadająca co najmniej stopień doktora.

MK, źródło: NCN

Lista rankingowa w konkursie BEETHOVEN LIFE 1


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie