Aktualności
10 Października
Źródło: Twitter/L’Oréal Polska
Opublikowano: 2019-10-10

Laureatki XIX edycji programu L’Oréal Polska „Dla Kobiet i Nauki”

Podczas uroczystej gali polskiej edycji programu „For Women in Science”, która odbyła się w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, sześć utalentowanych badaczek otrzymało stypendia L’Oréal Polska.

O stypendia ubiegała się w tym roku rekordowa liczba 144 kandydatek z 39 instytucji naukowych. Najwięcej reprezentowało ośrodki naukowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku. Gros zgłoszeń (75%) dotyczyło projektów z zakresu nauk o życiu. Nie brakowało także przedstawicielek nauk inżynieryjnych i technologicznych (14%), fizycznych (9%) i formalnych (2%). Dokonując wyboru jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Ewy Łojkowskiej wzięło pod uwagę dorobek naukowy, doświadczenie oraz możliwe praktyczne wykorzystanie badań w przyszłości. Stypendia zostały przyznane w trzech kategoriach. Otrzymały je:

W kategorii magistranckiej (stypendium w wys. 20 tys. zł):

  • Beata Zjawin z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – zajmuje się poszukiwaniem ciemnej materii za pomocą optycznych zegarów atomowych

W kategorii doktoranckiej (30 tys. zł):

  • mgr Paulina Marona z Zakładu Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – bada rolę białka MCPIP1 w procesach wzrostu, unaczynienia i progresji nowotworowej jasnokomórkowego raka piersi
  • mgr Karolina Pierzynowska z Katedry Biologii Molekularnej Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego – realizuje projekt dotyczący indukcji autofagii jako mechanizmu działania genisteiny w eksperymentalnej terapii chorób neurodegeracyjnych

W kategorii habilitanckiej (35 tys. zł):

  • dr Ewelina Król z Zakładu Szczepionek Rekombinowanych Instytutu Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii UG i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego – opracowuje innowacyjne strategie zwalczania infekcji wirusowych u ludzi ze szczególnym uwzględnieniem wirusa zapalenia wątroby typu C, wirusa kleszczowego zapalenia mózgu i wirusa Zika poprzez zastosowanie chemicznie zsyntetyzowanych środków terapeutycznych oraz szczepionek nowej generacji
  • dr Renata Welc-Falęciak z Zakładu Parazytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego – bada różnorodność genetyczną patogenów u kleszczy i ich żywicieli w tym ludzi o różnym statusie immunologicznym oraz ocenę ryzyka infekcji w drodze transfuzji krwi
  • dr Ulrike Topf z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk – zajmuje się molekularnymi mechanizmami modulacji homeostazy białek podczas stresu komórkowego

Wszystkie laureatki, oprócz stypendiów L’Oréal otrzymały stypendia konferencyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dzięki którym będą mogły promować swoje osiągnięcia na międzynarodowych konferencjach naukowych na terenie Europy.

Promocja osiągnięć kobiet nauki, zachęcenie ich do kontynuowania prac badawczych oraz udzielenie wsparcia finansowego – to główne założenia programu L’Oréal dla Kobiet i Nauki, realizowanego przez L’Oréal Polska we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskim Komitetem do spraw UNESCO oraz Polską Akademią Nauk. Polska edycja programu prowadzona jest od 2001 roku. Jego celem jest wsparcie badań kobiet-naukowców, które mimo dużego wkładu w rozwój nauki stanowią jedynie 30% wszystkich ludzi nauki. Przez 18 edycji wyróżniono łącznie 93 polskie badaczki, których projekty charakteryzują się ogromnym potencjałem.

MK

Beata Zjawin – naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu rozpoczęła na kierunku astronomia i w tej dziedzinie uzyskała tytuł licencjacki. W tym czasie, w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej (KL FAMO) dr Piotr Wcisło wraz z dr. hab. Michałem Zawadą rozpoczynali pracę nad projektem poszukiwania ciemnej materii przy pomocy optycznych zegarów atomowych. To połączenie astronomii z fundamentalną fizyką bardzo ją zainteresowało i w rezultacie dało pole do rozwoju jej zamiłowań naukowych. Obecnie jest związana z Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK, gdzie pracuje w grupie CASTLE (Cold Atomic Space-Time Laboratory). Uzdolniona badaczka jest laureatką wielu wyróżnień i stypendiów m.in. stypendium Ministerstwa Edukacji dla Najlepszych Studentów w Polsce, stypendium Prezydenta Miasta Torunia dla Najlepszych Studentów UMK, stypendium dla Najlepszych Studentów UMK, a także prestiżowego międzynarodowego stypendium SPIE Optics and Photonics Education Scholarship. W ostatnim czasie Beata Zjawin uczestniczyła także w międzynarodowym projekcie badawczym „Eclipse de Sol Chile 2019”, gdzie miała okazję zwiedzić teleskopy VLT, znajdujące się w Obserwatorium Paranal w Chile.

mgr Paulina Marona – prace nad rozwojem i biologią nowotworów zaczęła już w czasie studiów licencjackich na kierunku biotechnologia, kiedy dołączyła do zespołu Zakładu Biotechnologii Medycznej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplom magistra uzyskała w 2014 roku, następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Biochemii Ogólnej UJ pod kierunkiem doc. Katarzyny Miękus. W latach 2015–2018 udało jej się uzyskać finansowanie trzech projektów badawczych, a w latach 2017–2018 została laureatką prestiżowych konkursów PRELUDIUM 13 oraz ETIUDA 6 organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Jest także laureatką takich wyróżnień jak: stypendium START 2018, stypendium im. Jana Zurzyckiego, stypendium Rektora dla Najlepszych Doktorantów. W ramach stypendium START 2018 otrzymała finansowanie miesięcznego stażu zagranicznego w AntiCancer Inc. San Diego (USA), w najbliższym czasie odbędzie 3-miesięczny staż w Roswell Park Comprehensive Cancer Center (USA). Do tej pory ukazały się cztery publikacje, których jest współautorką, m.in. w prestiżowym czasopiśmie Cancer Research.

mgr Karolina Pierzynowska – studia biologiczne rozpoczęła z myślą o specjalizacji z biologii medycznej i z zamiarem pracy na uczelni. W tym czasie prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn zaproponował jej swoją opiekę naukową na studiach doktoranckich, którą to propozycję bez wahania przyjęła. Na realizacje badań otrzymała 3 granty Młodych Naukowców finansowane przez Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, natomiast od 2018 roku jest kierownikiem grantu PRELUDIUM finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Podczas studiów doktoranckich została współautorką piętnastu publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz czterech zgłoszeń patentowych, dotyczących nowo odkrytych związków, mogących mieć działanie terapeutyczne dla chorób neurologicznych. Wyniki swoich badań przedstawiła na ponad trzydziestu konferencjach naukowych. W międzyczasie odbyła dwa staże w Katedrze Biochemii Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Laboratorium Neuropatologii Molekularnej w University of West Virginia w USA. Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. Nagrodę Rektora UG, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagrodę im. prof. Mozołowskiego przyznawaną przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne, a także nagrodę Oddziału Gdańskiego PAN.

dr Ewelina Król – będąc jeszcze na drugim roku studiów dołączyła do grupy prof. dr hab. Bogusława Szewczyka w Katedrze Wirusologii Molekularnej i rozpoczęła zajęcia indywidualne. Tematyka związana z białkami strukturalnymi wirusa zapalenia wątroby typu C była podstawą jej pracy magisterskiej. W 2004 r. rozpoczęła realizację doktorskiego projektu naukowego w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Za pracę doktorską została uhonorowana w 2012 roku nagrodą Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska. Badaczka została m.in. laureatką projektu IUVENTUS PLUS finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W tym samym roku została adiunktem w Zakładzie Szczepionek Rekombinowanych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Wówczas jej kolejny projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Jest także laureatką prestiżowego programu szkoleniowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „TOP500 Innovators: Science-Management-Commercialization”, w ramach którego odbyła ponad 2 miesięczny staż na Stanford University w Dolinie Krzemowej w USA. Autorka wielu publikacji o zasięgu międzynarodowym i uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych.

dr Renata Welc-Falęciak – od początku swojej kariery naukowej związana jest z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w Zakładzie Genetyki Bakterii ukończyła studia magisterskie na kierunku biotechnologia, a następnie uzyskała stopień doktora nauk biologicznych. Od 2010 roku pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Parazytologii. Badaczka jest współautorką ponad 35 publikacji w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Kierowała ośmioma projektami badawczymi, a w siedmiu była współwykonawcą. Jest laureatką m.in. nagród JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za działalność naukową, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz Nagrody im. Witolda Stefańskiego nadawanej przez Polskie Towarzystwo Parazytologiczne. W 2007 roku zwyciężyła w konkursie „Skomplikowane i proste” organizowanym przez Forum Akademickie. Jest współzałożycielką i współwłaścicielką Laboratorium Zarażeń Pasożytniczych i Odzwierzęcych AmerLab sp. z o.o., spółki spin-off UW i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, którego misją jest opracowanie i wdrożenie do rutynowej diagnostyki parazytologicznej innowacyjnych, autorskich metod badawczych.

dr Ulrike Topf – studiowała biologię na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Następnie kontynuowała studia magisterskie na Uniwersytecie we Fryburgu, gdzie specjalizowała się w biologii molekularnej i genetyce. Stopień doktora badaczka uzyskała pod kierunkiem prof. Ruth Chiquet-Ehrismann w Instytucie Badań Biomedycznych im. Friedricha Mieschera w Bazylei w Szwajcarii. Ciekawość badań i chęć rozwoju w dziedzinie biochemii sprawiły, że dołączyła do laboratorium badawczego prof. dr hab. Agnieszki Chacińskiej, zlokalizowanego w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Otrzymała wówczas 3-letnie stypendium dla młodych naukowców przyznawane przez Swiss National Science Foundation. Jej badania zostały także nagrodzone stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce. Jest laureatką grantu udzielanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu finansowania OPUS i autorką prestiżowych publikacji m.in. w czasopiśmie Nature and Nature Communications. Dr Ulrike Topf od kilku miesięcy jest liderem grupy w Instytucie Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Zdjęcia: www.fizyka.umk.pl, researchgate.net, www.ug.edu.pl, L’Oréal

Dyskusja (0 komentarzy)