Aktualności
Szkoły wyższe
25 Czerwca
Źródło: www.pwsw.pl
Opublikowano: 2021-06-25

Jubileusz PWSW w Przemyślu

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu kończy 20 lat. W tym czasie mury uczelni opuściło ok. 5 tys. absolwentów. 

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu została założona w 2001 roku. Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Pod obecną nazwą działa od 2006 roku. Powstała jako uczelnia humanistyczna, nawiązująca do najstarszych tradycji akademickich Przemyśla: XV-wiecznej szkoły kapitulnej z rektorem wyznaczonym przez Akademię Krakowską i XVII-wiecznego kolegium jezuickiego. Rozpoczynała swoją działalność, oferując studia I stopnia na trzech kierunkach: polonistyka, historia i polityka regionalna. W roku 2006 wprowadzono kierunek artystyczny – architekturę wnętrz, a trzy lata później kierunek techniczny – inżynierię środowiska. W roku 2010 roku w ofercie pojawił się drugi kierunek inżynierski – mechatronika. Po wielu latach do Przemyśla wróciło też pielęgniarstwo.

Obecnie PWSW kształci na 16 kierunkach humanistycznych, społecznych, technicznych, artystycznych i medycznych: bezpieczeństwo i produkcja żywności, inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, informatyka w biznesie, mechatronika, inżynieria transportu i logistyki, inteligentne technologie (II st.), architektura wnętrz, filologia angielska, historia, projektowanie graficzne (I i II st.), stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo transgraniczne, stosunki transgraniczne (II st.), socjologia, pielęgniarstwo.

Struktura uczelni oparta jest na trzech instytutach: Humanistyczno-Artystycznym, Nauk Społecznych i Ochrony Zdrowia, Nauk Technicznych. Studiuje w nich obecnie 935 osób, w tym 278 cudzoziemców (na studiach I stopnia: 817 osób, na studiach II stopnia: 118 osób). Żacy mają możliwość pracy m.in. na profesjonalnych obrabiarkach CNC, drukarkach 3D, korzystania z pracowni tachografów, stacji diagnostycznej i in. W wolnym czasie mogą realizować swoje pasje w kilkunastu kołach naukowych: Kole Naukowym Historyków, Kole Naukowym Studentów Socjologii, Kole Naukowym Młodych Dyplomatów, Studenckim Kole Naukowym Dziedzictwa Kulturowego Polski Południowo-Wschodniej, Studenckim Kole Naukowym Mechatroniki „FAZA”, Studenckim Kole Naukowym Logistyków „PACZKA”, Studenckim Kole Naukowym Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności „ISO Z TEGO”, Studenckim Kole Naukowym „Żywność i żywienie”, Studenckim Kole Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża przy PWSW, a także Uczelnianej Radzie Samorządu Studenckiego, Klubie Uczelnianym AZS PWSW, w Chórze PWSW oraz Akademickim Klubie Turystyki i Sportu.

Uczelnia zatrudnia 167 osób, w tym 106 nauczycieli akademickich, w tym 10 profesorów, 9 doktorów habilitowanych, 54 doktorów i 33 magistrów.

W skład kampusu wchodzi obecnie 6 budynków: Pałac Lubomirskich, Kolegium Nowe, Kolegium Wschodnie, Kolegium Techniczne, biblioteka, akademik. Początkowo PWSW dysponowała kilkoma wynajętymi pokojami w Pałacu Lubomirskich i w budynku przy ulicy Łukasińskiego, gdzie odbywały się zajęcia dla słuchaczy Kolegium Nauczycielskiego. Po wybudowaniu kolejnych trzech gmachów po drugiej stronie ulicy, wszystkie budynki tworzą zwarty kampus. Na poddaszu Kolegium Technicznego w 2020 roku powstało „Centrum Modelowania i Symulacji Komputerowych” dla studentów projektowania graficznego. Obecnie trwa remont Kolegium Wschodniego, które będzie dostosowane do potrzeb pielęgniarstwa. W kolejce czeka akademik, który powiększony zostanie o dodatkowe piętro.

Księgozbiór Biblioteki Uczelnianej liczy ponad 64 tys. woluminów druków zwartych oraz blisko 4,3 tys. jedn. inw. czasopism. Biblioteka posiada także zbiory specjalne liczące blisko 200 jedn. inw. Są to przede wszystkim zbiory kartograficzne oraz taśmy magnetofonowe, płyty kompaktowe i kasety wideo. Blisko 800 jednostek to zdigitalizowane materiały rękopiśmienne rzadkich opracowań z XIX i początków XX wieku (głównie dzieje Kresów Wschodnich), map, planów, fotografii i niewielkie ilości prasy.

Od 2018 roku PWSW bierze udział w edukacyjnym projekcie Collegium Carpathicum, który ma na celu wymianę wykładowców między siecią uniwersytetów znajdujących się na terenie Karpat, m.in. na Ukrainie, Słowacji, Czechach, Rumunii i na Węgrzech. Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Warszawski.

Dwukrotnie – w 2019 i 2020 roku – PWSW była beneficjentem konkursu „Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości”, w którym nagradzane są uczelnie zawodowe osiągające najlepsze wskaźniki w ogólnopolskim systemie Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA). W ostatniej edycji przemyska uczelnia zajęła drugie miejsce.

W tym roku została sklasyfikowana na 5. miejscu w rankingu publicznych uczelni zawodowych (najwyżej na Podkarpaciu) opracowanym przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”. Najwięcej punktów otrzymała za dostępność wysoko wykwalifikowanej kadry oraz wymianę studencką.

Rektorem uczelni (już drugą kadencję) jest dr Paweł Trefler, prof. PWSW. Obchody 20-lecia rozpoczął w ubiegły piątek koncert jubileuszowo-juwenaliowy w parku Lubomirskich. W planach jest także sesja naukowa połączona z prezentacją publikacji jubileuszowej i odsłonięciem pamiątkowych tablic/kamieni w Alei Pamięci.

Mariusz Karwowski

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)