Aktualności
Szkoły wyższe
28 Września
Opublikowano: 2023-09-28

Kadrowych zawirowań w KANS ciąg dalszy. Minister wydaje komunikat

Utrata zaufania społeczności akademickiej była powodem odwołania władz rektorskich Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. W efekcie kierowanie uczelnią przejął najstarszy członek Senatu. 

Ciąg dalszy kadrowych zawirowań w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych. Przypomnijmy, że w połowie września Kolegium Elektorów (na wniosek Senatu) zadecydowało o odwołaniu z funkcji rektora dr n. med. Wioletty Boznańskiej. Nie podano wówczas powodów takiej decyzji. Kierowanie uczelnią przejęła prorektor dr Beata Telążka, prof. KANS. Jak się okazało, nie na długo. Tydzień później odwołano także i ją. Nieco światła na to kadrowe zamieszanie rzuca najnowszy komunikat rzeczniczki prasowej uczelni.

Obie Panie Rektor zostały odwołane zgodnie z wolą całej społeczności akademickiej w związku z nieakceptowalnymi metodami zarządzania, prowadzenia polityki finansowej Uczelni oraz budowania jej wizerunku. Przedstawiciele społeczności akademickiej nie mogli więcej tolerować działań Pań Rektor niekorzystających z demokratycznych narzędzi dialogu, a przede wszystkim prawa do wyrażania własnych obaw i wątpliwości dotyczących przyszłości naszej Uczelni. Społeczność akademicka utraciła zaufanie do działań dotychczasowych Rektorów KANS – napisała Katarzyna Zielińska.

Problem w tym, że ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce nie przewiduje możliwości odwołania osoby pełniącej obowiązki rektora. Odnosząc się do zaistniałej sytuacji, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przypomina w wydanym komunikacie, że „instytucja powierzenia pełnienia obowiązków rektora wynika z okoliczności nadzwyczajnych związanych z wygaśnięciem jego mandatu albo odwołaniem i ma charakter incydentalny oraz tymczasowy”. Osoba wyznaczona do tego zadania ma zapewnić bieżące funkcjonowanie uczelni oraz doprowadzić do wyboru nowego rektora. Dlatego też procedura odwołania, podkreśla szef resortu, ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do rektora, a nie do p.o. rektora. Uprawnienie do odwołania przysługuje kolegium elektorów, które dokonało wyboru rektora.

Na podstawie zgromadzonych dotychczas informacji i dokumentów zgodnie z brzmieniem § 37 statutu uczelni osobą uprawnioną do pełnienia obowiązków Rektora KANS w Jeleniej Górze pozostaje Pani Prorektor dr Beata Telążka. Wszelkie czynności podejmowane przez osoby, które nie mają wynikającego z obowiązujących przepisów umocowania do pełnienia obowiązków rektora uczelni, nie mogą być uznane za zgodne z prawem i tym samym skuteczne – wskazuje minister, apelując o podjęcie działań zmierzających do unormowania sytuacji i przywrócenia właściwego funkcjonowania KANS.

Według zapisów ustawy PSWN, w okresie od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu do dnia wyboru albo powołania rektora jego obowiązki pełni osoba wskazana w statucie uczelni, a w przypadku braku wskazania takiej osoby najstarszy członek senatu posiadający co najmniej stopień doktora. Ponieważ osobą wskazaną w statucie KANS była jedyna prorektor dr Beata Telążka, po jej – jak się okazuje – nieprawomocnym odwołaniu, kierowanie uczelnią do czasu wyborów przejęła – bezpodstawnie, jak wynika z ministerialnego komunikatu – dr Elżbieta Zieja.

Nie ustalono jeszcze terminu przeprowadzenia elekcji. Przypomnijmy, że w sytuacji, jaka ma obecnie miejsce w KANS, wybory uzupełniające wyłaniają rektora tylko na okres do końca kadencji (do sierpnia 2024 roku).

MK

Dyskusja (0 komentarzy)