Aktualności
Szkoły wyższe
29 Czerwca
Źródło: www.uniwersyteckie.pl
Opublikowano: 2020-06-29

Prof. Bogumiła Kaniewska rektorem UAM

Prof. Bogumiła Kaniewska, prorektor ds. studenckich, będzie od września kierować Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W fotelu rektora zastąpi prof. Andrzeja Lesickiego.

Wybory na UAM odbyły się w poniedziałek 29 czerwca. Startowało w nich dwoje kandydatów. W 210-osobowym gronie elektorów (jeden głos nieważny) największym poparciem cieszyła się prof. Bogumiła Kaniewska, na którą zagłosowały 132 osoby, podczas gdy jej kontrkandydat – prof. Ryszard Naskręcki, prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM – zdobył 76 głosów. Jeden elektor wstrzymał się od głosu.

Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska jest literaturoznawczynią, polonistką, tłumaczką. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. W 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na UAM, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. „Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej” (wydana pod tytułem „Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej”zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie). W 2001 roku na podstawie publikacji „Śladami Tristrama Shandy” otrzymała stopień doktora habilitowanego. W 2015 roku odebrała nominację profesorską (na podstawie monografii „Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego”.

Wśród jej publikacji znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. „Wiesław Myśliwski” (w serii „Czytani dzisiaj”), „Henryk Sienkiewicz” (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), „Literatura polska XX wieku” (wespół z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim), „Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne)”  wspólnie z Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod redakcją prof. Kaniewskiej. Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu, a ostatnio także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”).

W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów, takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL „Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy” (w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego) czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie uzyskanie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+.

W latach 1998–2014 kierowała lub współkierowała projektami Komitetu Badań Naukowych, Narodowego Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komisji Europejskiej. Nadzorowała także – w ramach udziału w konsorcjum EPICUR – przygotowanie wniosku, który zaowocował przyznaniem UAM statusu Uniwersytetu Europejskiego w pierwszym, pilotażowym programie Komisji Europejskiej.

Należy do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1994 roku) czy Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej Akademii Nauk, w którym w latach 2007–2010 była przewodniczącą Komisji Edukacji, a w latach 2011–2014 zastępcą przewodniczącego KNoL. Pełniła także funkcje eksperckie z ramienia Komisji, m.in. w zakresie ewaluacji czasopism naukowych oraz oceny studiów nauczycielskich.

źródło: Życie Uniwersyteckie

Dyskusja (0 komentarzy)