Aktualności
Szkoły wyższe
05 Marca
Opublikowano: 2020-03-05

Czterech kandydatów na rektora Uniwersytetu Wrocławskiego

Czterech kandydatów będzie ubiegać się o fotel rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Wybory odbędą się 20 marca.

Profesorowie: Karol Kiczka, Bogusław Pawłowski, Leszek Pułka i Przemysław Wiszewski wezmą udział w wyborach rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierujący obecnie uczelnią prof. Adam Jezierski nie może ubiegać się o reelekcję z uwagi na przekroczenie ustawowego limitu 67 lat.kiczka

Prof. dr hab. Karol Kiczka jest prawnikiem i administratywistą specjalizującym się w prawie administracyjnym gospodarczym. W tej kadencji pełni funkcję dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Z dolnośląską uczelnią jest związany zawodowo od 1994 roku, kiedy został asystentem na WPAiE. W 1998 roku uzyskał stopień doktora, w 2007 – doktora habilitowanego, a w 2009 – został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych z publicznym prawem gospodarczym. Zajmuje się także prawem zamówień publicznych oraz prawem administracyjnym. Jest autorem ponad 60 publikacji naukowych, w tym monografii, studiów i artykułów, współautorem podręczników akademickich z publicznego prawa gospodarczego, prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych.

Prof. dr hab. Bogusław Pawłowski jest profesorem nauk biologicznych. Od 1989 pracuje w Katedrze Antropologii UWr (przemianowanej później na Katedrę Biologii Człowieka), a od 2010 roku jest jej kierownikiem. Stopień doktora uzyskał w roku 1996, doktora habilitowanego – w 2003, a tytuł profesora – w 2010. W swojej pracy naukowej zajmuje się głównie ewolucją człowieka, a zwłaszcza biologicznymi uwarunkowaniami ludzkich zachowań, psychologią ewolucyjną i ekologią behawioralną człowieka. W ub.r. został prezydentem międzynarodowego stowarzyszenia European Human Behaviour and Evolution Association. Od 2013 roku stoi na czele Polskiego Towarzystwa Nauk o Człowieku i Ewolucji. Jest też cenionym popularyzatorem nauki, autorem ponad 150 dużych tekstów w prasie, dziesiątek wystąpień w radiu i telewizji, współautorem książki „Nagi umysł. Dlaczego jesteśmy, jacy jesteśmy. Ludzka natura bez złudzeń”. Otrzymał nagrodę Popularyzator Nauki 2016 oraz tytuł „Naukowiec przyjazny mediom”.

pu ka

Dr hab. Leszek Pułka, prof. UWr, jest filologiem, medioznawcą, wykłada w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWr. Wcześniej, od 1979 roku, pracował w Instytucie Filologii Polskiej UWr. Kieruje Interdyscyplinarną Pracownią Antropologii Mediów i Komunikatów Miasta. W latach 1996–1999 był twórcą programów publicystycznych w Ośrodku Regionalnym TVP, Polskim Radiu Wrocław oraz Radiu Eska („Chcę wiedzieć”, „Rozmowy więzienne”, „Z czym do ludzi”, redakcja i prowadzenie całorocznego cyklu programów „Kolokwia leopoldyńskie” pod patronatem TVP oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego). Od 2006 do 2012 roku był recenzentem teatralnym „Dziennika Gazety Prawnej” i „Rewolweru kulturalnego” w TVP3 oraz recenzentem literackim „Telewizyjnych Wiadomości Literackich”. Jest autorem, współautorem i redaktorem książek z zakresu literaturoznawstwa i medioznawstwa. W kręgu jego zainteresowań badawczych są: kultura masowa, literatura popularna, przemiany odbiorców i odbioru kultury mediów, PR i branding.

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski jest historykiem specjalizującym się w historii średniowiecza, historii Kościoła, historiografii, ikonografii oraz historii nowożytnej. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych. Wcześniej, od 2012 roku, był prodziekanem ds. nauki i współpracy z zagranicą tego wydziału. Z Uniwersytetem Wrocławskim zawodowo jest związany od 2000 roku, kiedy zaraz po obronie doktoratu został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Instytutu Historycznego. Stopień doktora habilitowanego otrzymał w 2009 roku, zaś tytuł profesora w 2015 r. W centrum jego zainteresowań naukowych stoi funkcjonowanie społeczności podzielonych, zróżnicowanych etnicznie, wyznaniowo i religijnie. Szczególnie wiele uwagi poświęca badaniom porównawczym nad utrzymywaniem współpracy w tego typu społeczności w kontekście wspólnych realiów politycznych.

MK, źródło i fot.: UWr, SWPS, www.dziennikarstwo.uni.wroc.pl, www.przemyslawwiszewski.pl

Dyskusja (0 komentarzy)