Aktualności
Życie akademickie
15 Kwietnia
Źródło: MNiSW
Opublikowano: 2024-04-15

Prawie 2 mld zł na wsparcie dla studentów

O 374 mln zł więcej niż w roku ubiegłym Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przewidziało na wsparcie dla studiujących. To wzrost o prawie 25 procent.

Według ustawy budżetowej na 2024 rok na świadczenia dla studentów i doktorantów zaplanowano 1,6 mld zł. W podziale głównym dotacji zostało rozdysponowane 1,5 mld. Pozostała rezerwa (123,5 mln zł) przeznaczona jest do podziałów uzupełniających i korygujących w trakcie roku. Ze środków tych będą zwiększane dotacje m.in. na dodatkowe zapotrzebowania uczelni spowodowane wzrostem liczby studentów uprawnionych do świadczeń, a także w związku ze zmianą od 1 października 2024 roku kryterium dochodowego uprawniającego studenta do otrzymania stypendium socjalnego.

Na pomoc materialną dla studentów ministerstwo przeznaczy w sumie 1 mld 623 mln zł. To o 178 mln zł więcej niż przed rokiem. Dotacja obejmuje: stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób z niepełnosprawnościami oraz zapomogi.

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty z 1 294,4 zł. Od 1 października 2024 roku próg ten zwiększy się do 1 570,5 zł netto. Stypendium dla osób z niepełnosprawnością może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Jest przyznawane niezależnie od dochodu studenta. Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Zapomogę może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej.

Minister nauki przyznaje dotacje na świadczenia dla studentów nadzorowanym uczelniom publicznym, uczelniom niepublicznym i uczelniom kościelnym (tj. uczelniom, które na mocy odpowiednich ustaw otrzymują dotację na świadczenia dla studentów na zasadach określonych dla uczelni publicznych). Uczelnie resortowe (artystyczne, medyczne itd.) otrzymują dotacje na ten cel od swoich ministrów nadzorujących. Stypendia są przyznawane na wniosek studenta na semestr lub rok akademicki i wypłacane co miesiąc przez okres do 10 miesięcy, a gdy kształcenie trwa jeden semestr – przez okres do 5 miesięcy. Zapomoga jest świadczeniem jednorazowym, które może być przyznawane nie częściej niż 2 razy w roku akademickim.

Budowa i modernizacja akademików

Ministerialne wsparcie dotyczy również zwiększenia środków finansowych na remonty akademików i stołówek. Na ten cel zaplanowano w tym roku o 196 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. W sumie będzie to 230 mln zł.

To kolejne działania resortu, które pomogą stworzyć jeszcze lepsze warunki mieszkalne dla polskich studentów. Przypomnijmy, że pod koniec 2023 roku minister Dariusz Wieczorek zadecydował o przekazaniu 150 mln zł na modernizację akademików. To środki, które zostały przyznane w formie zwiększenia subwencji na rok 2023. Dofinansowanie trafiło do 87 uczelni.

MK, źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)